Zawodyň lomaý aşhana paýy balkonly kafe restorany Goýun ak guzy ýüň garyndysy bulka mata nahar oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Şerap piknik stoly bilen, dürli tagamlary stoluň üstünde goýup bilersiňiz.Nahar stolunyň dizaýnynda 5 sany çakyr äýnegi bolup biler.Çüýşäniň gapagy bolsa amatly tutawaç hökmünde iki esse köpelýär we götermegi aňsatlaşdyrýar.


 • Önümiň ady:Piknik gapagy
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:200
 • 200 - 499 toplum:$ 8.00
 • 500 - 999 toplum:7.80 $
 • > = 1000 toplum:7.50 $
 • Ölçegi:40 * 30 * 19 CM
 • Material:Metal we bambuk
 • Arza:bag, howly, açyk howada, seýilgähde, ferma jaýynda
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  8
  12
  17

  Minimalist we arassa dizaýny bilen bu oturgyç nirede goýulsa-da gözüňi özüne çekýär.Güýçli aýaklar bilen goldanýan oturgyç, teksturaly we özüne çekiji görnüş üçin häzirki zaman retro stilinden çykýan ajaýyp ýüň ýüzüne eýe.

  Iň ýokary mebel ülňülerini göz öňünde tutup, oturgyjyň her bölegi ýokary hilli we ajaýyp durnuklylygy üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen öndürildi.Onuň berk gurluşygy aşhanada ertirlik nahary, myhman otagynda kofe oturgyjy hökmünde ulanmak üçin amatly edýär.Şeýle hem açyk howada, balkonda, dynç alyş kofesi ýa-da çaý oturgyjy ýa-da açyk restoranda oturgyç hökmünde ulanylyp bilner.

  Zähmet çekmek, şemaldyr, sebäbi oturgyç ýeňil we görkezmeler we ähli zerur gurallar bilen gelýär.Bu oturgyç diňe bir ajaýyp we uýgunlaşdyrylan bolman, eýsem könelmegine we ýyrtylmagyna praktiki we ýokary çydamlydyr.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  1
  3
  4
  5
  6
  9
  10
  11

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Ningbo AJ UNION lmp.We Exp.Co., Ltd. ýokary hilli mebelleriň giň toplumyny üpjün etmekde ýöriteleşen ýokary derejeli mebel eksportçysydyr.Dürli diapazonymyzda oturgyçlar, stollar, swingler, hammaklar we başga-da ajaýyp önümler bar.

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Zhejiang şäherinde işleýär we 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Dünýäniň dürli sebitlerine, ilkinji nobatda Gündogar Europeewropa (20%), Demirgazyk Europeewropa (20%), Günbatar Europeewropa (10%), Günorta önüm satmakda ýöriteleşýäris. Europeewropa (10%), Demirgazyk Amerika (10%).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň