Zawodyň lomaý agaç bambuk göçme bukulýan çakyr çüýşesi, çakyr äýnegi eýesi bilen piknik lýubo stoly

Gysga düşündiriş:

Piknik stoly berkligi bilen tanalýar, tötänleýin çyzylmagynyň öňüni alýan gaty tekiz ýer.Mundan başga-da, lagerdäki agyr şertlerde tegmilleriň aňsat süpürilmegini üpjün etmek üçin gowy gidroizolýasiýa üpjün edýär.


 • Önümiň ady:Daşky stol
 • Marka ady: AJ
 • MOQ: 50
 • > = 50 bölek:$ 46.50
 • Ölçegi:120 * 60 * 45 CM
 • Material:Agaç we metal
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  3
  10
  8

  Bu kiçijik piknik stoly göçme we bukulýan bolup, ulanylmaýan wagty saklamagy aňsatlaşdyrýar we ýolda ýanyňyz bilen alyp gitmek ýönekeýdir.Köpugurlylygy aýdym-saz festiwallary, oturylyşyklar, gaýyk sürmek, kemping, gezelenç, syýahat, plýa beach ýaly açyk çärelerde ulanmak üçin ajaýyp edýär, hatda jaýyň içinde tarelka hyzmat edýän düşek hökmünde ulanmak üçin ajaýyp edýär.

  Stol berk we oňat gurluşyna karz berýän tebigy bambukdan elde ýasalan.Çydamly we berk, şeýle hem ysy ýok, zäherli we çyglylyga garşy.Stoluň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin aýaklaryň we tagtanyň arasyndaky çatryklara dört sany güýçli dyrnak goşuldy.

  Stoluň üstünde 5 deşikli dizaýn bar, şerap äýnegi ýa-da beýleki içgiler üçin dört sany kiçijik deşik we çakyr çüýşesini saklamak üçin bir uly deşik bar.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  9
  7
  5
  6

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Ningbo AJ UNION lmp.We Exp.Co., Ltd. ýokary hilli mebelleriň giň toplumyny üpjün etmekde ýöriteleşen ýokary derejeli mebel eksportçysydyr.Dürli diapazonymyzda oturgyçlar, stollar, swingler, hammaklar we başga-da ajaýyp önümler bar.

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Zhejiang şäherinde işleýär we 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Dünýäniň dürli sebitlerine, ilkinji nobatda Gündogar Europeewropa (20%), Demirgazyk Europeewropa (20%), Günbatar Europeewropa (10%), Günorta önüm satmakda ýöriteleşýäris. Europeewropa (10%), Demirgazyk Amerika (10%).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň