• Hytaýyň açyk bukulýan stollary we oturgyçlar pudagynyň ösüşi

    Soňky ýyllarda mebel öndürmek işi diňe bir sarp edijiler däl, eýsem maýadarlar we telekeçiler tarapyndan hem uly gyzyklanma döretdi.Mebel önümçiligi biznesiniň güýçlenip, potensiala eýe bolandygyna garamazdan, üç ýaşly Täze C ...
    Koprak oka
  • 2022 Topar gurmak ýyllyk ýygnagy

    Rivershli derýalary we deňizleri öz içine alýan, ýelkenlere ýolbaşçylyk edýän we tolkunlary öwrenýän, öňe gitmek üçin güýç toplaýan we ýeňiş gazanan hyzmatdaşlygy 2023-nji ýylyň mart aýynda AJ-UNION ilkinji topar gurmak boýunça ýyllyk ýygnak geçirdi.Gündiz topar döretmek, gije her ýyl ýygnak.Bar ...
    Koprak oka