AJ fabrigi lomaý açyk bag, ýeňil saklanyp bilinýän bug agajy eplenýän piknik kenar oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Bu göçme salon oturgyjy berk we estetiki taýdan ýakymly, ýygy-ýygydan çykýanlar üçin ajaýyp.Nirede oturmalydygyňyza garamazdan ýanyňyz bilen götermek gaty ýeňil we seýilgähdäki piknikler, mangallar, kempirler ýa-da top oýunlary üçin.


 • Önümiň ady:Kenar kafedrasy
 • Marka ady: AJ
 • MOQ:100
 • 100 - 199 bölek:$ 15.00
 • > = 200 bölek:13.00 $
 • Ölçegi:40 * 56 * 60 CM
 • Material:Agaç + mata
 • Arza:bag, howly, Açyk, seýilgäh, ferma jaýy, bar
 • Gaplamak:1. 1 sany / sumka + karton (Mugt) 2. Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen gaplama
 • Mysal üçin wagt:Adatça 7 iş güni ýa-da nusgaňyza baglylykda
 • Töleg usuly:1. Paypal ýa-da Söwda kepilligi 2. Önümçilikden öň tölenen 30%, ugratmazdan ozal tölenen 70%
 • Eltip bermek usuly:1. Mysal: FedEx ugratmak bilen (3-4 iş güni)
 • : 2.Mass tertibi: Express arkaly: DHL, FedEx, UPS, SF Howa ýa-da deňiz arkaly
 • : 3. Amazona eltip bermek (UPS Howa gatnawy ýa-da UPS Deňiz ugratmagy, DDP)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň görkezilmegi

  4
  5
  3

  Bu bag oturgyçlary, aňsatlyk bilen herekete getirilip, dürli ýerlere äkidilip, kabinada, oduň töwereginde ýa-da okeanda barmaklaryňyz bilen kenarda dynç almak üçin amatly bolar ýaly döredildi.Kanwas materialy amatly, pes derejeli duruş üpjün edýär we berk we ýumşak bolup, mayo ýa-da şortik geýseňizem, sizi çaýkamaz ýa-da çyzmaz.

  Bu oturgyçlar palubada, eýwanda ýa-da gazonda açyk mebelleri, şeýle hem tebigy agaç tagta pollary doldurýan tötänleýin düşelge stili bilen öwünýär.Tuwalet, oturgyjyň köp taraplylygyny goşup, agaç çarçuwasynyň içinde has uly jisimleri ýerleşdirmek üçin uzalyp biler.Mundan başga-da, bukulýan dizaýn, oturgyçdan has az ýer alyp, oturgyjyň gaplanylmagyny we daşalmagyny aňsatlaşdyrýar.Uzyn kanoe gaýyk ekspedisiýalarynda hatda tabure hökmünde ulanyp bilersiňiz.

  Bu oturgyçlar gündelik dynç almak, jaýyň ýa-da kabinanyň töwereginde ulanmak, ýa-da awtoulag, tirkeg ýa-da kempir bilen düşelge üçin iň amatlydyr.Olaryň berkligi we göterijiligi olary açyk howada alyp barýan işleriňize ajaýyp goşundy edýär.

  Önümiň jikme-jiklikleri

  8
  14
  16
  9
  19

  Biziň kompaniýamyz

  1
  3
  2
  4

  Professional mebel eksportçysy hökmünde NINGBO AJ UNION IMP.& EXP.C. .

  Toparymyz 51-den 100-e çenli aralykda, müşderilerimize bäsdeşlik ukybyny artdyrmak üçin ulanýan ýokary we bir görnüşli önümlere ýiti düşünýäris.500 inedördül metrlik sergi zalynda müşderilere hödürleýän önümlerimiz bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän önümlerimiziň köpüsi bar.

  Kompaniýada hil gözegçiligini ileri tutýarys we önümlerimiziň birinji derejeli standartlara laýyk gelmegi üçin ähli tagallalary edýäris.Bu köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilik nusgalaryny bermegi we taýýar önümiň ähli aýratynlyklara laýyk gelmegini üpjün etmegi öz içine alýar.Sargyt alanymyzdan soňky iberilişe çenli önümçilik prosesiniň her ädimini ýakyndan yzarlaýarys we yzygiderli hil barlaglaryny geçirýäris.

  Biziň kompaniýamyz Hytaýyň Zhejiang şäherinde işleýär we 2014-nji ýylda esaslandyryldy. Dünýäniň dürli sebitlerine, ilkinji nobatda Gündogar Europeewropa (20%), Demirgazyk Europeewropa (20%), Günbatar Europeewropa (10%), Günorta önüm satmakda ýöriteleşýäris. Europeewropa (10%), Demirgazyk Amerika (10%).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň